Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Regulamin zewnętrzny GRH - G.O. "Śląsk"

Regulamin niniejszy powstał w celu uregulowania stosunków pomiędzy członkami Grupy oraz stworzenia jasnych i przejrzystych zasad na jakich mogą dołączyć w jej szeregi i uczestniczyć w jej życiu.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Grupa Operacyjna Śląsk" jest grupą rekonstrukcji historycznej działającą w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium". Wiąże się to z koniecznością bycia członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Grupy zajmują się odtwarzaniem wyglądu jednostek wojskowych ze szczególnym naciskiem na jednostki Wojska Polskiego oraz organizacje pomocnicze Wojska Polskiego okresu międzywojennego.
 3. Wszelkie koszty działalności grupy pokrywane są z obowiązkowych składek wnoszonych przez jej pełnoprawnych członków oraz środków uzyskiwanych z jej działalności. Składki są bezzwrotne. W przypadku osób niepracujących pobierana jest połowa wartości ustalonej składki.
 4. Podstawą działania Grupy jest koleżeństwo, bezinteresowność i wzajemna pomoc. Przy wszelkich działaniach należy opierać się na tej naczelnej zasadzie.
 5. Grupa nie ma osobowości prawnej, pod tym względem Grupę reprezentuje Stowarzyszenie. Nie ma też charakteru paramilitarnego i nie zajmuje się działalnością polityczną.

§2. Członkowie

 1. Członkiem Grupy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób nie przekraczających 18 roku życia wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz zgoda szefa grupy na uczestnictwo takiego członka w działaniach.
 2. Obowiązki członka grupy:
  1. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i Grupy,
  2. Popularyzacja historii i tradycji Wojska Polskiego,
  3. Przestrzeganie niniejszego regulaminu,
  4. Rozstrzyganie sporów wewnętrznych na forum grupy,
  5. Inicjowanie i aktywny udział w życiu grupy,
 3. Członkostwo w Grupie dzieli się na 3 etapy:
  1. Poborowy, kiedy to osoby zainteresowane udziałem w działaniach grupy nie posiadają jeszcze statusu członka Stowarzyszenia a posiadany przez nie mundur i ekwipunek nie są kompletne. Osoby te mogą brać udział w Zebraniach Grupy (nie obowiązkowo) oraz w organizowaniu działań Stowarzyszenia i Grupy (nie obowiązkowo, bez umundurowania);
  2. Rekrucki, kiedy to osoba jest już członkiem Stowarzyszenia i spełnia warunki Regulaminu Mundurowego dla Rekrutów. Ma ona obowiązek udziału w zebraniach Grupy i organizowanych przez Stowarzyszenie i Grupę imprezach oraz ćwiczeniach. Wyjątek stanowią największe imprezy rekonstrukcyjne w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne. Każdorazowo ustala to Szef Grupy;
  3. Strzelecki (pełnoprawni członkowie grupy), którzy spełniają zarówno warunki Regulaminu Mundurowego jak i Regulaminu Wewnętrznego Grupy. Mają oni obowiązek udziału we imprezach Stowarzyszenia, Grupy, jej zebraniach i ćwiczeniach;
 4. Grupę można opuścić w każdym momencie na własny wniosek. W wypadku prawomocnego pozbawienia praw publicznych, w wyniku złamania, nieprzestrzegania statutu Stowarzyszenia i regulaminu członek może zostać wydalony z Grupy na mocy decyzji Zebrania Ogólnego. Członkostwo w Grupie ustaje także w wyniku wykluczenia danej osoby z składu członków Stowarzyszenia przez jego odpowiednie organy.
 5. Wszyscy pełnoprawni członkowie grupy-strzelcy, posiadają mundury w stopniu szeregowego z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów historycznych wymagany jest wyższy stopień.
 6. Decyzja o awansie członka-strzelca na wyższy stopień zapada bezwzględną większością głosów na Zebraniu Ogólnym lub decyzją Szefa Grupy w sytuacji nie cierpiącej zwłoki. Dotyczy to także przyznawania odznaczeń specjalnych (odznaki pamiątkowe itp.).
 7. Członek Honorowy.
  1. Członkiem honorowym może zostać:
   1. Osoba będąca byłym członkiem grupy, aktywnie działająca w naszych szeregach co najmniej 3 lata.
   2. Osoba szczególnie zasłużona w działaniach grupy wspierająca jej działania co najmniej 2 lata i nie będąca jej członkiem.
   3. Osoba popularyzująca historie Wojska Polskiego i wspierająca działania rekonstruktorów w sposób bezinteresowny, nie promując ideologi totalitarnych.
  2. Członek honorowy ma prawo na równi z członkami grupy do udziału w jej działaniach.
  3. Członek honorowy nie płaci składek grupowych.
  4. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma jednak głos doradczy podczas spotkań grupy.
  5. Wniosek o nadanie tytułu członka honorowego jest głosowany na forum grupy i akceptowany większością głosów

§3. Władze

A. Zebranie Ogólne

 1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą w Grupie.
 2. Obecność na Zebraniu jest obowiązkowa dla Rekrutów i Strzelców.
 3. Zebranie zwoływane jest przez Szefa Grupy nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Zebranie może być także zwołane na wniosek co najmniej 60% pełnoprawnych członków Grupy.
 5. Zadania i uprawnienia Zebrania Ogólnego:
  1. Wyznaczanie kierunków działania Grupy,
  2. Przyjmowanie sprawozdań Szefa Grupy i Koordynatorów poszczególnych projektów,
  3. Podejmowanie decyzji o usunięciu członka z Grupy,
  4. Wybór Szefa Grupy,
  5. Zmiany regulaminu,
  6. Wszystkie decyzje Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów (ponad 50% głosów z decydującym głosem Szefa w przypadku równej ilości głosów).
  7. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na Szefa Grupy żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, przeprowadza się drugą turę z udziałem 2 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.


B. Szef Grupy

 1. Szef kieruje pracą Grupy w okresach pomiędzy Zebraniami.
 2. Szef jest wybierany przez Zebranie na dwuletnią kadencję wraz z wyborem nowych władz Stowarzyszenia. Na zakończenie kadencji składa on sprawozdanie przed Zebraniem Ogólnym.
 3. Zadania Szefa:
  1. Ddbanie o harmonijny rozwój równolegle realizowanych projektów,
  2. Zatwierdzanie projektów do realizacji,
  3. Przygotowywanie wspólnie z Koordynatorami projektów planu działań Grupy i nadzór nad ich realizacją,
  4. Przyjmowanie nowych członków,
  5. Zwoływanie Zebrania Ogólnego,
  6. Reprezentowanie interesów Grupy na Zebraniach zarządu Stowarzyszenia,
  7. Reprezentowanie Grupy w kontaktach partnerami zewnętrznymi.
 4. Szef Grupy może powierzyć określone zadania wybranym członkom Grupy przekazując im odpowiednie pełnomocnictwa.


C. Koordynatorzy projektów

 1. Każdy projekt jest kierowany przez Koordynatora projektu.
 2. Koordynator jest wyłaniany z grona Zespołu projektu.
 3. Jeśli Zespół projektu liczy ponad 8 osób wybór odbywa się poprzez głosowanie członków Zespołu.
 4. W wypadku projektów angażujących mniejszą liczbę osób Koordynatorem zostaje inicjator projektu co każdorazowo potwierdza Szef Grupy.
 5. Koordynator współtworzy plan działania Grupy w zakresie swojego projektu.
 6. Koordynator jest odpowiedzialny za tempo realizacji projektu.
 7. Koordynator projektu może pełnić funkcje dowódcy polowego rekonstruowanego pododdziału.
 8. Koordynatorzy składają przed Zebraniem sprawozdanie z realizacji swoich projektów.

Współpraca: