Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Regulamin wewnętrzny GRH - G.O. "Śląsk"

Regulamin niniejszy powstał w celu podniesienia profesjonalizmu grupy, jej wizerunku oraz jak najwierniejszego rekonstruowania reprezentowanych przez nią jednostek na zasadach jednolitości, zgrania, i realizmu. Ma on też na celu eliminacje wszelkich odchyleń od dobrze zrozumianych norm społeczno-obyczajowych oraz osób, dla których jest to tylko kolejne, krótkie i nic nie znaczące zajęcie w ich życiu.

Zasady ogólne.

 1. W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez.
 2. Na odstępstwa od regulaminu np. swobodne rozmowy na tematy wewnętrzne można sobie pozwolić jedynie poza osobami postronnymi, kiedy nie wpływają one na wizerunek grupy.
 3. Rekonstruktorzy nie powinni wyrażać swoich krytycznych uwag w swoim gronie ani poza nim na temat innych rekonstruktorów w miejscach publicznych oraz wśród osób postronnych.
 4. Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki, jednolitości w ramach grupy pod względem umundurowania i ekwipunku.
 5. Wszelkie komendy, podawane w sposób jasny i przejrzysty z zachowaniem możliwości ich realizacji powinny być wykonywane natychmiast i bez dyskusji. Te wygłaszane mogą być w czasie wolnym, poddawane pod dyskusje co do ich formy, lecz nie co do ich zasadności.
 6. W przypadku kontaktu z osobami z poza ruchu należy zachowywać takt i wypowiedzi dostosowywać do zainteresowania osób słuchających i swojej własnej wiedzy. Nie dopuszczać do zanudzania ich zbytecznymi szczegółami, niezrozumiałymi dla ogółu pojęciami. Zawsze należy powiedzieć o tym jakie grupy i skąd są wśród nas, co nami kieruje.
 7. Podczas rozmów z kombatantami należy zwróci uwagę na to aby:
  1. Nie pytać o kwestie związane z zabijaniem, ofiarami wojennymi,
  2. Nie spodziewać się nadmiernego zainteresowania weterana wami póki wy nie zainteresujecie się nim,
  3. Pytać się o to kiedy wstąpił do wojska, gdzie służył i jak długo,
  4. Nie dyskutować i nie spierać się o różnego rodzaju zagadnienia mimo, że racja jest ewidentnie po Waszej stronie.
 8. W rozmowie z szerszą publicznością należy unikać dyskusji na temat zasadności naszego działania, nie mieszać się do polityki, zarówno byłej jak i współczesnej, nie poddawać się podchwytliwym pytaniom mającym na celu dyskredytację Was. Nie odpowiadać na przejawy złego wychowania, ignorować osoby niezrównoważone, nietrzeźwe, jak i zaczepki osobiste.
 9. Brud to coś naturalnego w wojsku i jego odtwarzaniu. Jednak stosuje się to tylko i wyłącznie do ćwiczeń i działań bojowych . Nie należy zapominać, że w każdej wolnej chwili konieczne jest czyszczenie całego umundurowania, ekwipunku a przede wszystkim uzbrojenia osobistego i zespołowego przez osoby za nie odpowiedzialne. Wszelkie nie dociągnięcia pod tym względem jak i niestaranne noszeni munduru, niedbałość o szczegóły historyczne, podważanie słusznych decyzji przełożonych dyskredytują rekonstruktora i jego działania przysparzając kłopotów sobie i kolegom z oddziału.
 10. Spożywanie alkoholu w czasie ćwiczeń, manewrów między grupowych, inscenizacji i wszelkich innych wystąpień grupy w umundurowaniu dozwolone jest jedynie w minimalnym wymiarze nie kolidując z wyznaczonymi zadaniami. Dozwolone jest spożywanie alkoholu w czasie wolnym, poza osobami postronnymi. Wyjątek stanowią różnego rodzaju uroczystości, poczęstunki itp. na których alkohol spożywa się w wyznaczonych miejscach, razem z innymi uczestnikami, gośćmi. Każdorazowo decyduje o tym Dowódca Oddziału.
 11. Palenie tytoniu odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w regulaminie, w czasie wolnym, poza miejscami zakwaterowania, miejscami publicznymi, środkami komunikacji publicznej. W czasie ćwiczeń palić można w czasie wolnym szanując nie palących Kolegów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 12. Używanie telefonów komórkowych przez umundurowanych członków grupy dozwolone jest jedynie w przypadku związanymi z obowiązkami w pracy czy też w domu, zgłaszanymi każdorazowo Dowódcy Oddziału przez wystąpieniami. Telefon z włączonym dzwonkiem i wibracją w czasie spotkań Grupy posiada jedynie Dowódca Oddziału. Jego zastępca oraz st. strzelcy mogą posiadać przy sobie telefony z wyłączonym dźwiękiem. Odbieranie połączeń w czasie przemarszu, inscenizacji bez wiedzy i zgody Dowódcy jest zabronione. Nie tycz się to czasu wolnego, kiedy to pozostali członkowie mogą używać telefonów w miejscach zakwaterowania.

 

Sposób odtwarzania wyglądu i zachowań osobistych rekonstruktora.

 1. Zabronione jest noszenie rąk w kieszeni, podpieranie się ścian, siedzenie w sposób nienormalny. Sylwetka powinna być maksymalnie wyprostowana i jednocześnie swobodna w czasie wolnym, zwłaszcza na wszelkich występach, uroczystościach.
 2. Zabronione jest żucie gumy w mundurze.
 3. Zabronione jest noszenie kolczyków, ozdób, opasek, biżuterii (poza paytryjotyczną oraz z symbolami religijnymi na szyi). Obrączki ślubne mogą być noszone jedynie przez osoby żonate - na prawej ręce.
 4. Fryzura powinna byś schludna i zgodna z tą, stosowaną w pierwszej połowie XX wieku w formacjach wojskowych, gdzie nie dopuszczalne było noszenie włosów dłuższych niż ok. 2 cm. Dopuszczane jest noszenie włosów na długość do uszu (poniżej nich skóra ma być zgolona). Niedopuszczalne jest farbowanie włosów-mają one mieć swoją naturalną barwę.
 5. Zabronione jest noszenie zarostu podczas wystąpień w mundurze. Należy golić się codziennie w ramach możliwość.
 6. Wszelkie widoczne tatuaże powinny być zakrywane podczas nie kompletnego umundurowania. Jak najmniej widoczne mogą być jedynie tatuaże w formach patriotycznych.
 7. Okulary noszone przez osoby zmuszone do tego powinny być zgodne z wzorami stosowanymi w pierwszej połowie XX w. czyli szkła okrągłe, oprawki druciane lub z tworzywa.
 8. Z racji rozpowszechniania się użycia zegarków na pocz. XX w. dozwolone jest noszenie wyłącznie zegarków kieszonkowych bądź zegarków na rękę z cyframi rzymskimi bądź arabskimi, wraz z paskiem ze skóry naturalnej. Wynalazek datownika nie był jeszcze znany i stosowany w tym czasie, więc, niewskazane jest używanie zegarków tego typu.
 9. Salutowanie jako sposób pozdrowienia witanych osób należy stosować zawsze, zwłaszcza względem kombatantów lub obecnie służących w siłach Zbrojnych RP lub członków obcych sił zbrojnych. Podczas przywitania należy stosować przedrostek: Pan, Pani. Analogicznie stosuje się to do innych rekonstruktorów na zasadach określonych w regulaminach odtwarzanej przez nas formacji.
 10. Palenie tytonie nie jest wskazane z racji jego szkodliwości. Papierosy powinny być przenoszone w miękkich paczkach, bez folii, banderoli. Należy używać papierosów z białymi filtrami lub najlepiej bez filtra. Do ich odpalania używać jedynie zapałek w pudełkach kartonowych lub prostych zapalniczek benzynowych.

Sposób odtwarzania wyglądu munduru i ekwipunku.

 1. Rekonstruktor odtwarza regułę, nie wyjątek. Zabronione jest odtwarzanie zasłyszanych lub dostrzeżonych na podstawie rzadkich i unikalnych zdjęć postaci z wyjątkowo noszonymi częściami ekwipunku, rodzaju umundurowania.
 2. Nie należy zapominać o tym, że nie nosimy umundurowania i oporządzenia, ale jesteśmy w nie umundurowani, nie przebieramy się w żołnierzy a rekonstruujemy ich wygląd i kultywujemy tradycje wybranej jednostki w przypadku jednostek Wojska Polskiego.
 3. Rekonstruktorom nie wolno nosić odznaczeń za męstwo oraz innych odznak i odznaczeń bojowych. Wyjątek stanowią tutaj odznaki rekonstruowanych oddziałów (odznaki pułkowe), których prawo do noszenia przysługuje wyłącznie pełnoprawnym członkom Grupy-Strzelcom. Każdorazowo o jej użyciu decyduje Szef Grupy/Dowódca Oddziału.
 4. Cywilne, współczesne części zewnętrznej garderoby należy całkowicie usunąć nawet pod umundurowaniem. Wyjątek stanowią tutaj wypadki i sytuacje grożące utratą zdrowia przez rekonstruktora.
 5. Nie należy stosować elementów umundurowania i ekwipunku w ubiorze cywilnym.
 6. Nakrycia głowy mają być zdejmowane podczas jazdy środkami komunikacji miejskiej, spożywania posiłków (nie należy ich kłaść na stole) i w miejscach kultu religijnego. Pamiętać trzeba, że ma być ono odpowiednio do jego rodzaju noszone zawsze poza pomieszczeniami wychodząc na wolne powietrze, chyba że występuje się oficjalnie „z uzbrojeniem w służbie”, w czasie inscenizacji itp.
 7. Mundur ma być zawsze czysty i obciągnięty, stosownie dopasowany do sylwetki. Buty mają być w ramach możliwość zawsze czyste i posiadać blask a podkucie w należytym stanie powinno być kompletne.
 8. Nie należy obwieszać się wszelkimi innymi nie stosowanymi aktualnie w ubiorze okryciami nosząc je na rękach, ramionach itp.
 9. Należy zapinać wszystkie guzki. Pas nosić dostatecznie zaciśnięty, nie wkładać dużych obłych rzeczy do kieszeni, nie dopuszczać do wystawiania spoza nich jak i ekwipunku wszelkich współczesnych rzeczy, długopisów, jedzenia.
 10. Powyższy regulamin i pisemne zobowiązanie się do jego przestrzegania będzie (poza spełnieniem warunków mundurowych) warunkiem przyjęcia w skład pełnoprawnych członków Grupy-Strzelców z grona Rekrutów.
 11. Dzięki przestrzeganiu tego Regulaminu i stosowaniu się jak najdokładniej cały oddział i wszyscy rekonstruktorzy z osobna będą dla widzów i obserwatorów bardzo autentyczni zgodnie z zasadą, że skoro to jest takie rzeczywiste to tak rzeczywiście było! Również spotkania grupy będą przebiegać wedle warunków w jakich rekonstruowane przez nas oddziały żyły podnosząc tym samym realizm i nasze przeżycia.
 12. Nie przestrzeganie tego regulaminu, rażące łamanie jego postanowień będzie skutkowało:
  1. Upomnieniem w przypadku kilkukrotnego nie zastosowania się do niego,
  2. Złożeniem wniosku pod głosowanie na Zebraniu Grupy o wykluczenie osoby nagminnie je łamiącej z członkostwa w Grupie.

Współpraca: